Skip Navigation LinksStart  |  Aktuellt  |  2018  |  Systematiskt arbetsmiljöarbete

06 dec 2017

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utvägen har sedan många år arbetat med SBA, systematiskt brandskyddsarbete och har utvecklat ett webbaserat verktyg för detta som heter ZuCasa. Nu finns en modul/ett tillägg som gör att arbetsmiljöarbetet också är en del av ZuCasa. Detta har efterfrågats av kunderna och nu blir det verklighet. 

Stommen i det svenska arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen, AML, som är en ramlag. Den tar upp grundläggande regler, anger ansvar och befogenheter och talar om hur arbetsmiljöverksamheten ska organiseras i stort.

I arbetsmiljölagen står det bland annat att:

“Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetes natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagarna skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.”

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa och olycksfall i arbetet. Det gynnar därigenom också verksamhetens produktivitet och lönsamhet bland annat genom höjd motivation och minskad sjukfrånvaro.

 

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. 

För arbetstagarnas frågor ska också finnas ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Ombudet har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde i frågor som gäller arbetsmiljön.

Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är inte krångligt. 

Det handlar om att skapa ordning och reda, organisera arbetsmiljöarbetet, låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla. När man undersöker arbetsförhållandena bör man:

• bedöma risker

• vidta åtgärder

• följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö, eller inte. 

Många arbetsgivare har rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är mycket viktigt att också följa upp arbetsmiljöarbetet, så att det går att bedöma om det leder till en bättre arbetsmiljö. Syftet med Utvägens system är att det ska bli enklare att skapa ett bra arbetsmiljöarbete, som ger goda arbetsförhållanden.

En central del i det systematiska arbetet är att genomföra skyddsronder på arbetsplatsen. Vanligt är att man gör detta en till två gånger per år. Målet med en skyddsrond är att upptäcka arbetsmiljöbrister och risker och upprätta protokoll över dessa som sedan kan läggas till grund för åtgärder.

Det som framkommer på ronderna ska protokollföras och bli föremål för åtgärdsplaner. Innan nästa skyddsrond ska du tillsammans med skyddsombuden följa upp vad som beslutades efter den förra ronden.

Skyddsombuden/arbetsmiljöombuden är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. De utses av facket, som ska meddela företaget om valen. Skyddsombuden har ganska stora befogenheter och man ska samråda med dem inför alla beslut som kan påverka arbetsmiljön.

Men se dem inte som motparter, utan som personer man tjänar på att samarbeta med. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö, och skyddsombudens kunskaper om hur personalen påverkas i arbetet är ovärderlig.

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är Sveriges centrala tillsynsmyndighet för arbetsmiljön. De fastställer föreskrifter för hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Verket är uppdelat i olika distrikt vilka har arbetsmiljöinspektörer med rättighet att besöka arbetsplatser för tillsyn.

Arbetsmiljöverket har rätt att besluta om förelägganden, förbud och viten. På Arbetsmiljöverkets webbsida finns lagtexter, föreskrifter och mycket annat användbart. Orientera dig om de föreskrifter som rör din verksamhet.

 

SBA och SAM

Utvägen har sedan många år arbetat med SBA, systematiskt brandskyddsarbete och har utvecklat ett webbaserat verktyg för detta, som heter ZuCasa. Det gör det möjligt att bedriva och hålla ordning på ditt arbete även om du inte är fysiskt på plats på arbetet. ZuCasa går att använda i datorn, telefonen eller surfplattan. Nu finns en modul/ett tillägg som gör att SAM är en del av ZuCasa. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska skyddskontroller utföras av verksamheten, precis som vid SBA. I detta arbete finns en mängd kontrollpunkter som ska inspekteras och vid en upptäckt brist också riskbedömas, som exempel kan nämnas allmänbelysning, luftkvalitet, bullernivå, den psykosociala arbetsmiljön, samt olycksrisker i form av roterande maskiner, kläm- och skärskaderisker.

 

 

Bra arbetsmiljö

I tävlingen Stora Arbetsmiljöpriset, som arrangerades av Arbetsmiljöforum och tidningen Du&jobbet under flera år, sammanfattades tolv viktiga ”framgångsfaktorer” för god arbetsmiljö. De var baserade på forskning och gällde:

 

Viktiga faktorer

Bra stämning

Bra chefer

Får lära nytt

Nöjd med sin arbetsinsats

Tydliga mål

Jobb och fritid går att förena

Inflytande

Bra fysisk miljö

Jämställdhet och mångfald

Koll på stress

Låg frånvaro

Högt i tak

 

 

Exempel på kontrollpunkter
för den fysiska arbetsmiljön 

• Luft och ventilation

• Ljud och buller

• Ljus och belysning

• Ergonomi

• Temperatur och klimat

• Dator och bildskärmsarbete

• Belastning och tunga lyft

• Kemikaliearbeten

• Maskiner

• Personlig skyddsutrustning


Ladda ned