Skip Navigation LinksStart  |  Här finns vi  |  HUVUDKONTOR Uppsala  |  Nyheter

Här finns vi

Utvägen är en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder.

Utvägens målsättning är att med samhällets olika krav som bas samt en anpassning till kundens verksamhet, vara en resurs i frågor som rör brand- och utrymningssäkerhet.


Välj kontor:

HUVUDKONTOR Uppsala

Kontoret erbjuder konsultation inom utrymningssäkerhet, brandskydd som t ex brandskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete SBA, samt tillgänglighet. Kontoret levererar sjukvårdsutbildning som t ex första hjälpen eller L-ABC, brandskyddutbildning och brandövningar. Vi levererar även produkter som t .ex utrymningsskyltar, nödbelysning, utrymningsplan och kontrastmarkeringar.  

10 okt 2019

Uppdatering Driftstörning på ZuCasa2Go för Apple IOS åtgärdad

Vi behöver återställa alla inlogg till Apples utvecklingsidor detta kommer ta lite tid. Därav driftstörningar i appen för Apple

OMINSTALLERA ZuCasa2go PÅ DIN IOS DEVICE SÅ KOMMER ALLT FUNGERA SOM DET SKALL IGEN.

 

Vi har nu påbörjat en kontoåterställning hos apple. Den återställningen säger de ska vara klar den 29:e oktober. Så under den tiden ska ingen person försöka logga in på apple utvecklingskontot, för det kan avbryta kontoåterställningsprocessen.

Jag har testat iOS apparna och ”ZuCasa SAM” samt ”ZuCasaEgenkontroller” kan inte öppnas. Som jag fattar det så är det just appen, ”Zu Casa 2Go”  som används mest av era kunder.

Android apparna ska inte ha påverkats av detta eftersom certifikat inaktiveringen gällde bara apple. Så de ska fortsatt fungera som tidigare.


15 mar 2019

Boka in oss för att besiktiga Er brandgasventilation

Sakterligen försvinner vintern och det är dax att se över braqndgasventilationen. Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och bostadsrättsföreningar är enligt lag skyldiga att upprätthålla ett fungerande brandskydd. Våren är en bra tidpunkt för den årliga översynen av fastighetens rökluckor.

Enligt lagen om Skydd mot Olyckor, Arbetsmiljölagen och SVEBRAS föreskrifter ska rökluckorna servas av en auktoriserad servicetekniker en gång per år. Anledningen är att det oftast är röken som orsakar störst skada vid brand då gaserna ger upphov till brandspridning och explosionsrisk.

Boka service av rökluckorna redan i dag Våra auktoriserade servicetekniker utför service över hela landet. Välkommen att boka service av rökluckor på tele 018-56 80 80 eller maila info@utvägen.se. Förenkla morgondagens brandskyddsarbete Service av rökluckorna är en av flera viktiga delar i det systematiska brandskyddsarbetet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra servicetekniker, i kombination med ett digitalt system, redan i dag förenklar det kontinuerliga brandskyddsarbetet för många fastighetsägare, utnyttjanderättshavare och bostadsrättsföreningar.


Ladda ned

23 jan 2019

26 apr 2018

Gratis användarutbildning i Zu Casa via Skype

Den 15/5 kl 09.00 har vi en gratis användarutbildning via skype

Lägg in denna länk i din almenacka den 15/5 kl 09.00

Vi kommer att ta bl.a. det här:

  • Tips och tricks (bl a glömt bort samt ändring av lösenord, ändra i dokument, hjälpavsnittet/e-learning, kontrollronder i app)
  • Funktioner i Zu Casa (bl a statistik, klickbara ritningar etc)
  • Nyheter och framtida uppdateringar (bl a servicemodul för släckutrustning och brandgasventilation samt vår nya produkt för egenkontroller)

 

Länk till skype möte klicka här


06 dec 2017

Utvägen nr 2-2017

HSB i Mälardalen                

Arbetsmiljö                               

Fara för elbränder             

Så funkar färgen                  

På nya platser


Ladda ned

06 dec 2017

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utvägen har sedan många år arbetat med SBA, systematiskt brandskyddsarbete och har utvecklat ett webbaserat verktyg för detta som heter ZuCasa. Nu finns en modul/ett tillägg som gör att arbetsmiljöarbetet också är en del av ZuCasa. Detta har efterfrågats av kunderna och nu blir det verklighet. 

Stommen i det svenska arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen, AML, som är en ramlag. Den tar upp grundläggande regler, anger ansvar och befogenheter och talar om hur arbetsmiljöverksamheten ska organiseras i stort.

I arbetsmiljölagen står det bland annat att:

“Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetes natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagarna skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.”

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa och olycksfall i arbetet. Det gynnar därigenom också verksamhetens produktivitet och lönsamhet bland annat genom höjd motivation och minskad sjukfrånvaro.

 

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. 

För arbetstagarnas frågor ska också finnas ett skyddsombud eller arbetsmiljöombud på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Ombudet har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde i frågor som gäller arbetsmiljön.

Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är inte krångligt. 

Det handlar om att skapa ordning och reda, organisera arbetsmiljöarbetet, låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla. När man undersöker arbetsförhållandena bör man:

• bedöma risker

• vidta åtgärder

• följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö, eller inte. 

Många arbetsgivare har rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Det är mycket viktigt att också följa upp arbetsmiljöarbetet, så att det går att bedöma om det leder till en bättre arbetsmiljö. Syftet med Utvägens system är att det ska bli enklare att skapa ett bra arbetsmiljöarbete, som ger goda arbetsförhållanden.

En central del i det systematiska arbetet är att genomföra skyddsronder på arbetsplatsen. Vanligt är att man gör detta en till två gånger per år. Målet med en skyddsrond är att upptäcka arbetsmiljöbrister och risker och upprätta protokoll över dessa som sedan kan läggas till grund för åtgärder.

Det som framkommer på ronderna ska protokollföras och bli föremål för åtgärdsplaner. Innan nästa skyddsrond ska du tillsammans med skyddsombuden följa upp vad som beslutades efter den förra ronden.

Skyddsombuden/arbetsmiljöombuden är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. De utses av facket, som ska meddela företaget om valen. Skyddsombuden har ganska stora befogenheter och man ska samråda med dem inför alla beslut som kan påverka arbetsmiljön.

Men se dem inte som motparter, utan som personer man tjänar på att samarbeta med. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö, och skyddsombudens kunskaper om hur personalen påverkas i arbetet är ovärderlig.

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är Sveriges centrala tillsynsmyndighet för arbetsmiljön. De fastställer föreskrifter för hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Verket är uppdelat i olika distrikt vilka har arbetsmiljöinspektörer med rättighet att besöka arbetsplatser för tillsyn.

Arbetsmiljöverket har rätt att besluta om förelägganden, förbud och viten. På Arbetsmiljöverkets webbsida finns lagtexter, föreskrifter och mycket annat användbart. Orientera dig om de föreskrifter som rör din verksamhet.

 

SBA och SAM

Utvägen har sedan många år arbetat med SBA, systematiskt brandskyddsarbete och har utvecklat ett webbaserat verktyg för detta, som heter ZuCasa. Det gör det möjligt att bedriva och hålla ordning på ditt arbete även om du inte är fysiskt på plats på arbetet. ZuCasa går att använda i datorn, telefonen eller surfplattan. Nu finns en modul/ett tillägg som gör att SAM är en del av ZuCasa. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska skyddskontroller utföras av verksamheten, precis som vid SBA. I detta arbete finns en mängd kontrollpunkter som ska inspekteras och vid en upptäckt brist också riskbedömas, som exempel kan nämnas allmänbelysning, luftkvalitet, bullernivå, den psykosociala arbetsmiljön, samt olycksrisker i form av roterande maskiner, kläm- och skärskaderisker.

 

 

Bra arbetsmiljö

I tävlingen Stora Arbetsmiljöpriset, som arrangerades av Arbetsmiljöforum och tidningen Du&jobbet under flera år, sammanfattades tolv viktiga ”framgångsfaktorer” för god arbetsmiljö. De var baserade på forskning och gällde:

 

Viktiga faktorer

Bra stämning

Bra chefer

Får lära nytt

Nöjd med sin arbetsinsats

Tydliga mål

Jobb och fritid går att förena

Inflytande

Bra fysisk miljö

Jämställdhet och mångfald

Koll på stress

Låg frånvaro

Högt i tak

 

 

Exempel på kontrollpunkter
för den fysiska arbetsmiljön 

• Luft och ventilation

• Ljud och buller

• Ljus och belysning

• Ergonomi

• Temperatur och klimat

• Dator och bildskärmsarbete

• Belastning och tunga lyft

• Kemikaliearbeten

• Maskiner

• Personlig skyddsutrustning


Ladda ned

08 sep 2017

Utvägenytt nr 1-2017

Innehåll

• Fredrik Ahlin, ny vice vd
• Lansering av akutinfo
• Tio kyrkor i Småland uppmärkta
• Jakobsdals charkuteri gjorde en total genomgång
• Tipset - om bastubränder


Ladda ned

07 sep 2017

Utvägen expanderar

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brandskydd och utrymningssäkerhet. Utvägen har idag 20 kontor över hela landet vilka 10 drivs av franchisetagare.

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker nu franchisetagare som helhjärtat vill ägna dig åt att besöka näringslivet i Sverige för att skapa affärsrelationer och erbjuda produkter och tjänster ur vårt koncept.

Är du dessutom målinriktad, har gott affärssinne, då kan du vara rätt person.

Utvägen erbjuder ett väl etablerat och tydligt koncept med ett starkt varumärke samt över 30 års erfarenhet inom området brand och utrymningssäkerhet.

Vi erbjuder dig givetvis utbildning och hjälp att komma igång hos dina kunder.

Just nu söker vi dig som vill bli Franchisetagare i Dalarna, Gävle, Södermanland, Västmanland, Värmland, Dalsland och Skaraborgs län.

Är du intresserad av att bli franchisetagare till Utvägen kontakta vvd Fredrik Ahlin
070-3708560, fredrik.ahlin@utvagen.se


28 jun 2017

Bättre kontrollsystem hade kunnat förhindra Londonbranden

Brandskyddsföreningen beklagar den tragiska höghusbranden i London i går som krävde flera människoliv. Mycket tyder på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet – med fungerande kontroll- och säkerhetssystem hade många liv kunnat räddas.

I flerbostadshus ska lägenheterna vara konstruerade för att stå emot brandspridning i minst 60 minuter. Det har dock inträffat fall där elden har spridit sig snabbt i brännbara fasadmaterial, och mycket pekar på att fasadmaterialet bidrog till det snabba brandförloppet i Grenfell Tower.   


– Materialutvecklingen inom byggbranschen går idag väldigt fort och det gäller att vid byggtillfället inte lockas till att använda billiga oprövade material. I dag finns beprövade byggmaterial som gör att brandsäkerheten är lika bra i hela huset – även högst upp i ett höghus, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Om man bygger enligt regler och beprövade byggmetoder med byggprodukter som uppfyller standarder och kraven i byggreglerna, ska inte den här typen av katastrofbränder kunna inträffa. Den känsliga delen i byggprocessen är kontrollen av efterlevnaden.

Brandskyddsföreningen befarar att eventuella byggfel inte upptäcks i ett kontrollsystem som i dag baseras på byggherrens egenkontroll. Brandskyddsföreningen är också tveksam till om kraven som finns idag på fasadapplikationer har tillräckligt hög säkerhetsmarginal med avseende på brandrisken.

– För att brandskyddet i en byggnad ska fungera över tid är det viktigt att det kontrolleras och underhålls och att det finns en riskmedvetenhet hos de som projekterar och bygger, men även hos de som ansvarar för brandskyddet under driftskedet. Den tragiska olyckan visar på vikten av att ha ett systematiskt brandskyddsarbete. säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.  

 

Källa: Brandskyddsföreningen

 

Utvägen hjälper dig med ditt brandskyddsarbete.
Kontakta oss för mer information.


24 feb 2017

Nu brinner det i knutarna

Vi söker säljare i hela landet.

Juniora och seniora säljare med erfarenhet från branschen.

Har du erfarenhet från vår bransch, Brandskyddsdokumentation, SBA, frångänglighet eller liknande.

Hör av er till vVD Fredrik Ahlin på 0703- 70 85 60 alt fredrik.ahlin@utvagen.se


24 feb 2017

Rekrytering

Vi söker säljare i hela landet.

Juniora och seniora säljare med erfarenhet från branschen.

Har du erfarenhet från vår bransch, Brandskyddsdokumentation, SBA, frångänglighet eller liknande.

Hör av er till vVD Fredrik Ahlin på 0703- 70 85 60 alt fredrik.ahlin@utvagen.se

Använd gärna detta formulär >> rekrytering vid din ansökan.


22 nov 2016

Ur innehållet nr 2-2016

ZuCasa nu för arbetsmiljön

Brand och utrymning på äldreboende

ZuCasa på 40 Memira-butiker

Känsligt med brand på sjukhus


Ladda ned

30 sep 2016

Nytt offentligt brandprojektöruppdrag till Utvägen Sydost

Utvägen Sydost stärker ytterligare sin ställning som brandprojektör i regionen.

Kontoret i Kalmar har erhållit ett nytt offentligt uppdrag som brandprojektör, denna gång åt Kalmar Läns landsting.

Det känns alltid stimulerande när man får möjlighet att vara med och säkerställa brandskyddet när det byggs i regionen säger Mikael Leijon, Utvägens projektansvarige för dess arbeten.

 


26 aug 2016

Utvägen lanserar världsnyhet på SKYDD 2016

Välkommen att hälsa på oss när vi ställer ut på Nordens största säkerhetsmässa SKYDD 2016 den 25 till den 27 oktober. Vår monter är A27:31. Vi kommer att lansera en världsunik produkt på mässan. Bli först att få en demonstration.

Boka din biljett till mässan genom att klicka här!

Ange kod skydd2016

SKYDD äger rum på Stockholmsmässan i Alvsjö.

Berätta för oss att du kommer, så vi kan ta emot dig på ett bra sätt genom att fylla i denna länk


21 jun 2016

Utvägenytt nr 1-2016

Ur innehållet nr 1-2016

Ledstråk på Arlanda   

Södra Cell övar risker

Skutskär märker upp  

Grillen är sommarens fara    


Ladda ned

21 jun 2016

Skutskär säkrar upp

Alla ska komma hem oskadda varje dag

Stora Enso Skutskärs Bruk arbetar med både farliga arbeten och farliga kemikalier, därför sätter de säkerheten i första rummet. Säkerhetstänkandet genomsyrar hela organisationen, från företagsledningen till industrigolvet.

Stora Enso Skutskärs Bruk ligger i Älvkarleby kommun och är verksamt inom skogs- och pappersindustrin. Bruket har cirka 370 anställda. Med sina tre produktionslinjer är Skutskärs Bruk ett av de större pappersmassabruken i Sverige. På dessa linjer produceras årligen ungefär 540 000 ton massa. Pappersmassan säljs både på den nationella och internationella marknaden.

Jimmy Westin arbetar på säkerhetsavdelningen som ansvarar för brand- och skalskydd. De arbetar med allt från utbildning till riskbedömningar, brand- och utrymningssäkerhet och åtgärder för att olyckor inte ska inträffa.

Vi har en nollvision när det gäller olyckor på Stora Enso, berättar Jimmy. Alla ska komma hem oskadda varje dag.

Stora Enso Skutskärs Bruk är Sevesoklassat eftersom de arbetar med både farliga arbetsmoment och farliga kemikalier. Då är säkerheten en central del som genomsyrar företaget från golv till ledning.

Utvägen har hjälpt Skutskärs Bruk med uppmärkning av utrymningsvägar, satt upp skyltar och gjort utrymningsplaner. Detta i samband med att bruket moderniserade anläggningarna. Arbetet föregicks av en behovsanalys.

En del lokala anpassningar har gjorts eftersom miljön är unik. Exempelvis har man inte använt så mycket efterlysande markeringar, eftersom miljön är känslig och spill från tillverkningsprocessen kan skada markeringarna. I stället har man satsat på lysande armaturer. Arbetet påbörjades för ett år sedan och pågår fortfarande.

Vi räknar att vara klara under sommaren, säger Jimmy. Utvägen har gjort ett utmärkt jobb. De har varit lätta och flexibla att arbeta med. Inget är omöjligt för dem.

Utvägen blev utvalda i konkurrens med andra leverantörer efter att ha lämnat förslag och offert på de arbeten som skulle utföras.

Stora Enso Skutskärs Bruk håller övningar tillsammans med Räddningstjänsten flera gånger om året. Samarbetet med Räddningstjänsten är väldigt viktigt, så att alla kan känna trygghet om olyckan skulle vara framme på riktigt.

Säkerheten är viktigast för oss, säger Jimmy Westin. Varje morgon håller vi  säkerhetsdialoger på alla avdelningar. Från högsta toppen till personalen på golvet. Och dessa möten leder till ständiga förbättringar, där vi ser över rutiner och kontroller.

Det kan bli fler uppdrag för Utvägen på Skutskärs Bruk, eventuellt kan det blir utrymningsövningar, även om inget är bestämt ännu.


Ladda ned

14 jun 2016

Spännande jobb inom brand- och utrymningssäkerhet

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker en brand- och utrymningskonsult till vår verksamhet. Du kommer främst att arbeta med konsultuppdrag, men Utvägen erbjuder produkter och tjänster inom de flesta delar när det gäller brand- och utrymningssäkerhet.

Vi arbetar med allt från praktiska och tekniska lösningar och konsulthjälp för brand- och utrymning, utbildning av kunder, tillgänglighet/frångänglighet samt IT-lösningar för SBA-arbete på kontor, inom offentlig sektor och industrin.

Arbetet innebär kundkontakt med dagsresor och är varierande, då våra kunder finns inom olika typer av branscher på flera platser i landet. De flesta uppdragen finns just nu runt Mälardalen, men om du bor på annan plats i Sverige kan det också vara intressant. Din stationeringsort kommer inledningsvis att vara Uppsala.

Vi tror att du har en SMO-utbildning i botten eller motsvarande, gärna erfarenhet från Räddningstjänst, men inget krav. Du är en bra lagspelare som vill jobba med många kundkontakter och ibland i ett högt tempo under stort eget ansvar. Vi ser gärna att du har B-körkort.

Utvägen är en av Sveriges största aktörer inom brand- och utrymningssäkerhet. Utvägen finns idag med 16 kontor över hela landet. Utvägen har ett tydligt koncept med ett starkt varumärke och med över 30 års erfarenhet inom området brand- och utrymningssäkerhet.

Om det här känns rätt för dig kontakta Per Öster på tel 070-556 35 09, eller skicka din intresseanmälan till per.oster@utvagen.se. Senast den 29 augusti vill vi ha din ansökan. 


07 dec 2015

”Med ZuCasa undviker vi riskerna”

Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Kunder är Ö&B, Jysk, Ericsson, Bilia och många andra.

Corems fastighetsvärde uppgår till 7,5 mdr och består av 130 fastigheter med en total uthyrbar area om en miljon kvm. Roland Siggesson är teknik- och miljöchef på Corem:

– Vi jobbar mycket med säkerhetsfrågor på Corem, berättar Roland Siggesson. Det är allt från egenkontroll, att leva upp till myndighetskraven, hissar, brand, elbesiktningar och så vidare.

Säkerhet och arbetsmiljöfrågor är en naturlig del av Corems verksamhet. Att ha ett gott brand- och utrymningsskydd är en viktig del av arbetsmiljön. De som arbetar i Corems fastigheter eller är på besök måste vara trygga om en olycka skulle inträffa.

– I vårt fastighetsbestånd finns en stor del verksamheter som hanterar brandfarligt material, i andra finns en stor mängd kunder varje dag, säger Roland Siggesson. Det är mycket viktigt att lokalerna har ett väl fungerande brand- och utrymningsskydd och vi följer ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Inget enhetligt system

Innan Corem började använda ZuCasa fanns det inget enhetligt system för brandskyddskontroll. Naturligtvis gjorde man kontrollronder, men arbetet var inte formaliserat på samma sätt. Allt eftersom Corem köpte in fastigheter växte behovet av ett gemensamt system. Hos vissa fastigheter har det funnits färdiga rutiner, men det varierade.

– Vi behövde ett system som är oberoende av var man sitter, så man kan komma åt det från vilken dator som helst, berättar Roland Siggesson.

Corem var alltså i behov av ett webbaserat system för brandskyddskontroll som kunde fungera i hela verksamheten. Det visade sig att Utvägens system ZuCasa uppfyller Corems behov.

För fem år sedan anlitade Corem Utvägen. Man började att använda ZuCasa i ett par områden i Stockholm och Malmö för att testa några fastigheter hur det fungerade. Det utföll till belåtenhet och man fortsatte arbetet över hela beståndet.

Alla fastigheter

Alla fastigheter inventerades vad gäller brand- och utrymningssäkerhet. Utvägens olika kontor runt om i Sverige gjorde jobbet. Man tog region för region och nu är samtliga fastigheter inlagda i ZuCasa. De gamla systemen, i den mån de fanns, har konverterats, Corem tillhandahöll ritningar som nu är inlagda i ZuCasa 2Go-modulen.

– Det är en stor fördel för oss, som är geografiskt spridda, att Utvägen kan möta upp för detta med sina lokalkontor. Processen gick mycket enklare för oss, säger Roland Siggesson.

Corem har fastighetstekniker på alla sina fastigheter som har ansvaret för kontrollronder och sköter arbetet med ZuCasa på plats. Roland Siggesson kan följa brandskyddet från en dator och har alltid en uppdaterad bild av läget.

Med ZuCasa kan man arbeta från en smart telefon eller en surfplatta tack vare en app. Men hos Corem arbetar man nästan uteslutande från bärbara datorer. Det har att göra med att Corem har ett antal andra system som är datorbundna. Det handlar om energifrågor, styr- och reglersystem, med mera.

Delat ansvar

Kontrollronderna görs två gånger om året. Varannan gång gör Corem dem själva, varannan gång gör Utvägen dem. Fastighetsägaren är ansvarig för brandskyddet, men om lokalen är uthyrd är det hyresgästen som har ansvaret. Det ser alltså lite olika ut i fastigheterna.

– Den stora fördelen med ZuCasa är att om man är utspridd geografiskt som vi är, kan man se helheten över alla fastigheter, om det finns brister och när de blir åtgärdade, säger Roland Siggesson. ZuCasa känns väldigt seriöst. Det uppfyller samma säkerhetstänkande som vi står för. Och det utgör en helhetslösning, vilket är bra. För vår del är det viktigt att vi lätt kan inkorporera nya fastigheter när de kommer till och det är enkelt med ZuCasa. Dessutom är det överskådligt och lätt att hantera.

– Det finns en risk om brandskyddsarbetet inte sker kontinuerligt och systematiskt. Risken finns att det kan uppstå brister som inte blir åtgärdade. Med ZuCasa så undviker vi de riskerna, avslutar Roland Siggesson. 


Ladda ned

28 aug 2015

Utvägen söker Brand och Utrymningskonsult

Utvägen är en av Sveriges största aktörer inom Brand och Utrymningssäkerhet. Utvägen finns idag med 16 kontor över hela landet. Utvägens har ett tydligt koncept med ett starkt varumärke och med över 30 års erfarenhet inom området Brand och Utrymningssäkerhet.

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker till vår verksamhet i Mälardalen en Brand- och Utrymningskonsult. Du kommer att arbeta med konsultuppdrag tillsammans med våra kunder inom Brand- och Utrymningssäkerhet, utbildningsuppdrag hos våra kunder inom brandskyddsområdet kommer också att finnas med i arbetet.
Arbetet innebär kundkontakt, med dagsresor, och är varierande då våra kunder finns inom olika typer av branscher. Din stationeringsort kommer att vara Uppsala.

Vi tror att du har en SMO utbildning i botten eller motsvarande, gärna erfarenhet från Räddningstjänst men inget krav. Du är en bra lagspelare som vill jobba med många kundkontakter och ibland i ett högt tempo under stort eget ansvar.
Om det här känns rätt för dig kontakta Per Öster 070-556 35 09, eller sänd din intresseanmälan till per.oster@utvagen.se


31 mar 2015

Utvägen har skapat en APP för att effektivisera Ert företags systematiska brandskyddsarbete

Nu behöver inte egenkontrollen kännas betungande. Istället för att skriva ut checklistor, ritningar och drift- & underhållsinstruktioner, så laddar man nu hem vår app till sin läsplatta eller mobil, och gör allt i en samlad vy. Vår app finns tillgänglig för både Android och Apple.

Utvägen har alltid haft ambitionen att leda utvecklingen när det gäller systematiskt brandskyddsarbete. Vi vill att det skall vara enkelt att arbeta med sitt brandskydd. Utvägen som leverantör är heltäckande med utbildningar, konsultation, service och har ett brett sortiment av produkter och lösningar, som våra kunder har behov av.

Utvägen skapade Zu Casa redan 2009 och det blev snabbt en succé. Dit kan man flytta och samla allt på webben, som har med brandkyddskontroller att göra. När smartphone och läsplattor kom, mobilanpassade vi Zu Casa. Nu släpper vi en renodlad app med namnet Zu Casa2Go, där man jobbar offline. Detta innebär att man kan ha appen överallt, där man sedan pushar in ny information till Zu Casa för webbläsaren.

Att enbart jobba i ritningsvy med symboler, där varje symbol även har drifts- och underhållsinstruktioner, gör att det arbetet blir enkelt och svårt att misslyckas. Redan idag är vi marknadsledande, och arbetet med brandkyddskontroller i appen kommer förstärka detta. Arbetet med brandskyddskontroller kommer enbart upplevas som en ytterligare förenkling för våra användare, som väljer att konvertera sitt systematiska brandskyddsarbete till i Zu Casa2Go

Läs mer genom att klicka >> här

Ladda ned appen Zu Casa2Go här:

> För iPad och iPhone > För Android

28 nov 2014

Han brinner för utbildning

Medvetenheten och att man agerar snabbt är två avgörande faktorer för överlevnad när en brand eller en olycka uppstår, säger brandmannen Peter Danell som utbildar i HLR samt brand- och utrymningssäkerhet för Utvägen.

Ladda ned

28 nov 2014

Utvägenytt #2-2014

Nya krafter i Fyrbodal
Ronneby Miljö & Teknik
Boliden Garpenberg 
Brinner för utbildning
Ny lag om tillgänglighet
Nyheter i ZuCasa 


Ladda ned

05 sep 2014

Utvägen kvalitetssäkrar sin personal

Under augusti månad utbildades Utvägens medarbetare under tre dagar. "Skall vi ligga längst fram och driva utvecklingen inom brandskyddsområdet måste vi ha den bästa kompetensen på marknaden." Per Öster

Medarbetarna genomgick Brandskyddsföreningens utbildning, Brandprojektering, brandskyddsdokumentation.


05 sep 2014

Ny lagstiftning "Bristande tillgänglighet blir diskrimineringsgrundande"

Riksdagen har tagit beslut att en otillgänglig miljö är diskrimineringsgrundande och det kommer att få konsekvenser för kommuner och kommersiella fastighetsbolag som har lokaler dit allmänheten har tillträde.

Lagstiftningen träder i kraft den 1/1 2015

Mot denna anledning så kommer Utvägen att ha seminarier runt om i Sverige för att förklara vad innebörden blir. Det som gäller är att alla "Enkelt avhjälpta hinder" skall vara undanröjda för lokaler och platser dit allmänheten har tillträde. För statliga myndigheter och verk gäller Myndigheten för delaktighets "Riv hindren"

Vill du att vi skall komma till Er stad och ha ett seminarium så klicka här

På dessa orter har vi planerat att göra seminarier klicka här

Utvägen är med i branschorganisationen Svensk tillgänglighet och är validerade


13 jun 2014

Utvägenytt 1-2014

Simrishamn märker ute

ZuCasa på 600 000 kvm

Kontrast på stolparna

Brandöva hemma

Taktila ledstråk

Karlstad Universitet kör ZuCasa


Ladda ned

15 apr 2014

Brandskyddstekniker rekryteras till Utvägens kontor i Uppsala

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand- och utrymningssäkerhet. Utvägen finns i dag med 16 kontor över hela landet.

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker till vårt kontor i Uppsala ytterligare en brandskyddstekniker.


27 nov 2013

Taktila skyltar för känsliga miljöer

Utvägen kan nu presentera en serie av taktila skyltar för känsliga miljöer. Det kan vara byggnader med särskilt kulturellt värde, hotell och affärskedjor där design eller grafisk profil är särskilt viktig.

Grafisk profil och design får allt större värde i många sammanhang. Informationsskyltar och varningsskyltar följer mycket sällan den form som exempelvis en hotellkedja har. Samtidigt är det viktigt att man informerar sina gäster på ett tydligt sätt.

Utvägen har nu tillsammans med skyltföretaget JC Gravyr och Tryck tagit fram skräddarsydda produkter som uppfyller båda syftena. Nu är det alltså möjligt att skylta ett hotell med ett system som beaktar tillgänglighetsperspektivet, med olika språk (svenska, engelska och blindskrift till exempel) och samtidigt följer en grafisk profil som gäller för hotellkedjan.

Ett fungerade skyltsystem fungerar som en osynlig ledstång för gästen och minskar deras stress att vistas i en för dem okänd miljö.

Många av dagens skyltsystem är designade ur ett utseendeperspektiv och beaktar inte kontrasteringskraven, valda typsnitt kan vara svårlästa och materialvalet är inte sällan reflekterande. Texterna är svårlästa och inte taktila samt symboler används sparsamt. Dessa skyltar är svåra att förstå.

Boverkets regler säger att otydlig eller bristande skyltning i publika lokaler är en form av hinder som ska undanröjas.

Skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas och höras såväl av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Den bör placeras där man förväntar sig att den skall finnas och så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift eller båda samt i vissa fall med talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända symboler.

Skyltar bör inte placeras direkt på en dörr.  Skyltar bör placeras 1,4–1,6 m över golvet mätt till ovankant på skylten för att både personer i rullstol och stående skall kunna läsa dem. Vit skylt monteras mot mörk bakgrund (vägg) och mörka skyltar monteras mot ljusa bakgrunder (väggar). 


27 nov 2013

Frångänglighet när utrymningslarmet går?

Exempel på dålig frångänglighet är om personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i en utrymningssituation är beroende av att personer i dess omgivning hjälper till vid utrymningen för att kunna ta sig ut om utrymningsvägarna inte är tillgängliga och användbara. De ska kunna ta sig ut själva eller sätta sig i säkerhet utan hjälp.

Men först vad innebär frångänglighet? I konsekvensutredningen till revideringen av Boverkets nya byggregler från 2011 beskrivs att tillgänglighetskraven ökar och det ställer större krav på byggnaden att möjliggöra utrymning då den vägen som gav tillträde till en byggnad kanske inte kan användas i händelse av brand, exempelvis en hiss.

För att möta den ökade tillgängligheten infördes krav på lösningar i Boverkets nya byggregler från 2011 som ska underlätta utrymning i händelse av brand även för de med funktionsnedsättning. Det är det som menas med frångänglighet.

Kraven på tillgänglighet är tydliga, de specificeras redan på lag- och förordningsnivå, däremot är kraven på frångänglighet inte lika tydliga som för tillgängligheten. När Boverkets byggregler reviderades senast ökades tydligheten och kraven vad avser frångänglighet, men det är en hel del kvar att göra innan alla har samma möjligheter att utrymma en byggnad helt utan hjälp av räddningstjänsten eller annan hjälpsam person.

 

Ett talade exempel

Ett konkret exempel som visar att frångänglighet är ett mer komplext problem än tillgänglighet är detta: En nödsituation uppstår och utrymningslarmet går i en byggnad där det befinner sig ett par rörelsehindrade personer i rullstol på tredje våningen. Vi vet att man inte får använda hissen vid brand, men hur ska då de rullstolsburna komma ut? Frågan går till Andreas Bakken på branschorganisationen Svensk Tillgängliget.

– Om byggnaden är anpassad enligt reglerna för frångänglighet ska det antingen finnas en brandskyddad räddningshiss, eller en utrymningsplats anpassad för personer med funktionsnedsättning, berättar han.

 

Brandskyddad plats

Brandskyddade räddningshissar är ganska sällsynta, det finns på vissa ställen, men det hör inte till vanligheterna. En räddningshiss tjänar flera syften, den kan användas av räddningstjänsten också.

– En utrymningsplats i en byggnad ska vara ett brandskyddat utrymme på varje våningsplan med mått som rymmer en rullstol, utan att hindra förbipasserande. Vanligtvis kan det vara ett trapphus, vilket är bra, då det gör det lättare för räddningstjänsten att undsätta de nödställda, fortsätter Andreas Bakken. Och det måste finnas någon anordning till kommunikation med omvärlden där. Det kan vara en nödtelefon eller en larmknapp av något slag. Samt information hur man ska göra.

– Om inget av detta finns återstår bara att andra personer kan hjälpa den funktionshindrade (det kan vara synskadade eller psykiskt funktionsnedsättning också) genom att bära den eller dem nedför trapporna om det är utrymningsvägen. Det kan behövas två starka personer att bära en funktionshindrad. Om den funktionshindrade är överviktig kan det bli stora problem att använda den metoden. Det finns lösningar för detta med räddningsstolar, bårar och liknande.

 

vad kan man göra?

De flesta arbetsplatser är inte anpassade efter frångänglighet. Så vad kan man göra på dessa ställen?

– Det första man bör göra är en inventering av arbetsplatsen, både vad gäller miljön och verksamheten. Det ska sedan leda till en åtgärdsplan, säger Andreas Bakken. Men man kan alltid börja med enkelt avhjälpta hinder, som uppmärkning och liknande. Ett bra förhållningssätt är naturligtvis att ”tänka tillgänglighet”, men börjar man med att ”tänka frångänglighet” så vinner man mycket.

– Information och utbildning är naturligtvis viktiga i det här sammanhanget. Kunskap är den största tillgången vi har när det gäller säkerhetstänkande. Utbildning är en nyckelfaktor, säger Andreas Bakken.

– Information är också en enkel åtgärd att börja med. Dels behöver personalen informeras och utbildas, vilket faktiskt är lagstadgat. Dels ska arbetsplatsen märkas upp på rätt sätt. Informationsskyltar bör vara taktila med blindskrift, men gärna på flera språk, de ska vara enkla och tydliga.

 

En FN-konvention

Svensk funktionshinderspolitik har sin grund i mänskliga rättigheter. Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008.

Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras. Ur tillgänglighetssynpunkt innebär det krav på tillgänglighetsåtgärder i samhället.

I Sverige är en utgångspunkt i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken att tillämpa funktionshindersperspektivet. Det innebär att man ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför förändringar i samhället.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna uppfatta utrymningslarm och information i samband med utrymning. Man ska också kunna sätta sig i säkerhet vid brand eller i andra nödsituationer. Med det menas att själv kunna ta sig ut eller förflytta sig till säker flyktplats för att där invänta hjälp. 


27 nov 2013

Utvägenytt 2-2013

Bra utrymingsövning 

Frångänglighet

Taktila skyltar för känsliga miljöer

Brandtips i jul

Hjärtstartare räddar liv


Ladda ned

19 nov 2013

Brandskyddstekniker rekryteras till Utvägens kontor i Uppsala

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand- och utrymningssäkerhet. Utvägen finns i dag med 16 kontor över hela landet.

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker till vårt kontor i Uppsala en brandskyddstekniker. Som brandskyddstekniker kommer du att få ett omväxlande och stimulerande arbete som omfattar allt från service till SBA-arbete hos våra kunder.

Läs mer under lediga tjänster


18 nov 2013

Seminarium i till- & frångänglighet

Ett 20 tal företagare framförallt från kommuner och fastighetsbolag kom till seminariet angående tillgänglighet och frångänglighet.

Vi fick återigen en väldigt bra respons från deltagarna och vi tror nu att vi under 2014 bör komma till fler städer och göra detta.

Det är två stora frågor man skall ställa sig som fastighetsägare till publika lokaler

1. Vilka av mina utrymningsvägar är anpassade för personer i rullstol och är de då korrekt uppmärkta?

2. Hur hanterar vi en nödsituation i övriga delar av fastigheten om dessa är tillgänglighetsanpassade?


04 okt 2013

Seminarium i till- & frångänglighet

Seminarietåget går vidare efter en mycket givande förmiddag i Stockholm

rullstolsburen frångänglighet tillgänglighet funktionsnedsättningVi har sedan 2009 berört frångänglighet att man skall ta i beaktande att om man gör sin publika lokal tillgänglig bör man också ha en klar idé om hur man skall hantera en nödsituation för funktionsnedsatta.

Det var just detta som var det stora frågetecknet när man kom till vårt seminarium i Stockholm. Det blev en dynamisk diskussion som kommer att leda vidare.

Vi har iochmed det stora intresset beslutat att vi skall köra två seminarum till

Uppsala den 24 oktober

Västerås den 7 november

Är du fastighetförvaltare jobbar ni inom kommun eller har du ni funktionsnedsatta på arbetsplatsen eller som kunder så passar detta seminarum Er


01 okt 2013

Företagarforum i Sandviken

Kom och besök oss på Företagarforum, Göransson Arena i Sandviken.

Utställningen pågår 17-19 oktober och vi finns i monter E 3:1

Mer info hittar Du på www.foretagarforum.com


11 sep 2013

Bli egen företagare

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand och utrymningssäkerhet. Utvägen har idag 16 kontor över hela landet vilka 15 drivs av franchisetagare.

Vi är nu inne i ett expansivt skede och söker nu franchisetagare som helhjärtat vill ägna dig åt att besöka näringslivet och den offentliga sektorn inom området Fyrbodal, Borås, Skövde, Jönköping & Falun/Borlänge för att skapa affärsrelationer och erbjuda produkter och tjänster ur vårt koncept.

Är du dessutom målinriktad, har gott affärssinne, då kan Du vara rätt person.

Utvägen erbjuder ett väl etablerat och tydligt koncept med ett starkt varumärke samt över 30 års erfarenhet inom området brand och utrymningssäkerhet.

Vi erbjuder Dig givetvis utbildning och hjälp att komma igång hos Dina kunder.

Är du intresserad av att bli franchisetagare till Utvägen kontakta Per Öster 
070-556 35 09, per.oster@utvagen.se


08 jan 2013

Utvägenytt 2-2012

• Zu Casa på kontrollrond
• Carlsberg Sverige och säkerheten 
• Avtal med Choice hotel
• Tipset om flerbostadshus
• Mässa och nya lokaler
• Korsord


Ladda ned

08 jan 2013

Utvägen ökar tillgängligheten på hotell

Nordic Choice Hotels, en av Nordens största hotellkedjor med cirka 170 hotell, har tecknat avtal med Utvägen som gäller tillgänglighet. Avtalet handlar om att inventera behovet av åtgärder för tillgänglighetsanpassning av kedjans samtliga hotell, till att börja med de drygt 80 hotell som finns i Sverige.

Det finns många olika kravställare när det gäller tillgänglighet, men det finns två som beskriver den fysiska miljön och hur publika lokaler och platser skall vara utformade för att vara tillgängliga. Boverket har skrivit föreskrifterna HIN2 (BFS 2011:13) som kallas Enkelt avhjälpta hinder. Dessa gäller alla publika lokaler och platser. 

Nordic Choice Hotels med cirka 175 hotell över hela Norden vill ligga i framkant när det gäller denna utveckling och har nu tecknat avtal med Utvägen. 

– För oss är det viktigt att våra gäster lätt kan orientera sig i våra hotell, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, säger Lars Nyander, säkerhetsansvarig på Nordic Choice Hotels. Föreskrifterna om tillgänglighetsanpassning är mycket bra och det är självklart för oss att se till att våra hotell håller en nivå som är högre än den lagen föreskriver.

Under det närmaste året kommer samtliga hotell i Sverige att erbjudas möjligheten att inventeras av Utvägen för att kartlägga vilka behov som finns och beskriva hur de kan åtgärdas. 

– Vi är stolta att Nordic Choice Hotel valde oss som leverantör av dessa tjänster och inser samtidigt att vår erfarenhet från tidigare uppdrag, bland annat från Clarion Hotel i Uppsala har bidragit till detta, säger Magnus Lundgren på Utvägens huvudkontor i Uppsala. 

Arbetet kommer att inledas omgående och beräknas ta ungefär ett år. Utvägen kommer särskilt att  undersöka de så kallade Enkelt avhjälpta hinder, i syfte att skapa trygghet för hotellgästerna. Det handlar om att bland annat titta på hur tillgängligheten är vid trappor, ramper, hissar och dörrar. Dessutom kartlägga kontrast- och  varnings-markeringar, skyltning, ljud och ljusmiljö. 

– Utvägen är genom sitt kunnande och deras geografiska spridning över hela landet idealisk för oss att anlita som partner i detta projekt, säger Lars Nyander. 


Ladda ned

19 jun 2012

Kontrastmarkeringar som håller

Täby Centrum norr om Stockholm har 10–13 miljoner besökare per år. För drygt fyra år sedan fick Utvägen i uppdrag att göra kontrastmarkeringar i de trappor som finns där. Nu är det dags att bygga om och då kan man konstatera att Utvägens ”prickar” fortfarande är i mycket gott skick.

Hur länge håller Utvägens prickar? Ja, bättre underlag finns nog inte än i Täby Centrum, ett av Sveriges största köpcentrum, med 160 butiker. 

Varje år besöker 10–13 miljoner människor Täby Centrum. Det blir åtskilliga fötter som trampat golv och trappor under de senaste fyra åren, cirka 50 miljoner människor!

Täby Centrum var tidigt ute och lät Utvägen märka upp framför allt trapporna med kontrastmarkeringar år 2007. Det är förvånade att se i hur fint skick Utvägens prickar fortfarande är efter så många år, särskilt med tanke på hur många som trampat dem. 

Kanske är det också anledningen att fler kommuner väljer Utvägen som leverantör till vältrampade fastigheter, som till exempel skolor och kommunalhus. 

Så har Lidingö Stad gjort när de märkte upp stadens båda gymnasieskolor och stadhuset. Skolornas trappor har fått de välkända prickarna och stadhuset har fått ledstråk i den nyligen ombyggda receptionen. 

Lidingös ambition var att tillgänglighetsanpassa stadens samtliga fastigheter och då var trappmarkeringar en del i detta. 

– Det har blivit mycket bra och precis som vi ville ha det, säger Lars Jensen som är fastighetsförvaltare på Lidingö Stad. 


Ladda ned

02 maj 2012

Zu Casa nu i läsplattor och smartphones

Utvägens webbaserade ledningssystem för brand- och utrymningssäkerhet Zu Casa, finns nu anpassat för läsplattor, exempelvis iPad, och för smartphones.

Att göra kontrollronder blir nu ännu enklare. Med hjälp av en läsplatta kan Utvägens kunder som har Zu Casa nu fylla i sin stycklista direkt på plats. Informationen är konstant uppdaterad.

– Med läsplattan har vi tagit bort ännu ett moment i processen, säger Anders Sors, produktansvarig på Utvägen för Zu Casa. Det papperslösa samhället är nästan här. Om du har en iPhone, Android-telefon eller helst en läsplatta, så blir arbetet oerhört enkelt. Zu Casa för läsplattor är en applikation man kan börja använda på en gång. Om du kopplar upp dig mot hemsidan från en läsplatta eller en smartphone känner systemet igen vad du surfar på och ger dig ett anpassat gränssnitt. Det är alltså inte den vanliga hemsidan och det är ingen app, utan anpassad för telefoner och läsplattor. Det gör att det är mycket mer anpassat för att arbeta med ute i fältet. Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion, Zu Casa, används nu hos flera av Utvägens kunder med gott resultat. Zu Casa är helt anpassad efter kundens förutsättningar. Zu Casa utgår från användarens behov och anpassas helt efter det. Systemet är enkelt att använda, tillgängligt från vilken dator som helst, kräver inga programvaror eller uppdateringar. Det är överblickbart och ger full kontroll, styrning och säkerhet. Dessutom finns ett inbyggt system för påminnelser som hjälper användaren att utföra åtgärder i tid.

För företag som har flera verksamheter, framför allt när verksamheterna är spridda över landet, är detta ett utmärkt ledningssystem. Det ger en total överblick, vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för verksamheterna ser ut.


30 dec 2011

Utvägenytt nr 1-2012

Utvägenytt nr 1-2012

Kontrastmarkeringar som håller i långa loppet
Zu Casa – inte bara ett smart system – nu även i smarta telefoner
Zu Casa i engelsk version
Utvägens breda utbud av utbildningar
Malmö högskola bokar sina utbildningar på nätet
Rätt utförd brandskyddsdokumentation gör att du undviker onödiga kostnader 


Ladda ned

07 sep 2011

Utvägenytt nr 2-2011

• Säkerhet i Ringhals kärnkraftverk
• Kontrastmarkeringar utomhus
• Zu Casa hos PEAB


Ladda ned

27 jun 2011

Nya krafter inom Utvägen

Patrik Borg heter den nye franchiseföretagare som tagit över verksamheten i Örebro efter Christer Wilke.

Patrik är 49 år, bor i Örebro och har två barn tillsammans med Karin. Patrik är intresserad av musik, mat och dryck. Att det blev Patrik Borg som tog över verksamheten i Örebro var mer av en tillfällighet, som det ibland kan bli. Patrik Borg träffade Christer Wilke när han hjälpte en granne i samma hus. De började talas vid och när Patrik hörde att verksamheten var till salu blev han intresserad. Sedan den 1 april driver Patrik verksamheten i Örebro på egen hand. Christer hjälper till en del fortfarande, men successivt har verksamheten slussats över under de senaste månaderna.
Patrik Borg har arbetat som egen företagare tidigare inom IT, personal och annat. Att byta bransch upplever han som spännande och utmanande.

– Det är kul att pröva på något nytt och de produkter och tjänster som Utvägen erbjuder är väldigt intressanta. Det känns meningsfullt att arbeta med saker som är viktiga för företags överlevnad och säkerhet, säger Patrik.
Han trivs med arbetet som egen företagare. Att ha ansvar för varje projekt från början till slut och ha kontroll över varje del är något av det som attraherar. Men det som lockade Patrik mest är nog det starka koncept som Utvägen erbjuder.

– Det är både genomtänkt och genomarbetat. Det är skönt att ha det i ryggen och det finns stöd om man behöver något från organisationen. Jag tror på Utvägens modell, den har fungerat och utvecklats i över 30 år, så det kan man lita på, konstaterar Patrik Borg.


27 jun 2011

Utvägenytt nr 1-2011

  • Stor säkerhet bland whiskyfaten på Mackmyra
  • Zu Casa nu i läsplattor och smartphones
  • SF Bio tillgänglighetsanpassar över hela Sverige
  • Förebyggande arbete på Fiskeby skapar trygghet

Ladda ned

15 jun 2011

Zu Casa nu i läsplattor och smartphones

Utvägens webbaserade ledningssystem för brand- och utrymningssäkerhet Zu Casa, finns nu anpassat för läsplattor, exempelvis iPad, och för smartphones.

Att göra kontrollronder blir nu ännu enklare. Med hjälp av en läsplatta kan Utvägens kunder som har Zu Casa nu fylla i sin stycklista direkt på plats. Informationen är konstant uppdaterad.

– Med läsplattan har vi tagit bort ännu ett moment i processen, säger Anders Sors, produktansvarig på Utvägen för Zu Casa. Det papperslösa samhället är nästan här. Om du har en iPhone, Android-telefon eller helst en läsplatta, så blir arbetet oerhört enkelt. Zu Casa för läsplattor är en applikation man kan börja använda på en gång. Om du kopplar upp dig mot hemsidan från en läsplatta eller en smartphone känner systemet igen vad du surfar på och ger dig ett anpassat gränssnitt. Det är alltså inte den vanliga hemsidan och det är ingen app, utan anpassad för telefoner och läsplattor. Det gör att det är mycket mer anpassat för att arbeta med ute i fältet. Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion, Zu Casa, används nu hos flera av Utvägens kunder med gott resultat. Zu Casa är helt anpassad efter kundens förutsättningar. Zu Casa utgår från användarens behov och anpassas helt efter det. Systemet är enkelt att använda, tillgängligt från vilken dator som helst, kräver inga programvaror eller uppdateringar. Det är överblickbart och ger full kontroll, styrning och säkerhet. Dessutom finns ett inbyggt system för påminnelser som hjälper användaren att utföra åtgärder i tid.

För företag som har flera verksamheter, framför allt när verksamheterna är spridda över landet, är detta ett utmärkt ledningssystem. Det ger en total överblick, vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för verksamheterna ser ut.


Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: