Skip Navigation LinksStart  |  Om Utvägen  |  Integritetspolicy

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY – BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER INOM UTVÄGEN:

Denna Integritetspolicy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Utvägen AB, org. nr. 556161–7597, Box 64, 751 03 Uppsala (”Utvägen”) eller Utvägens koncernbolag eller franchise­tagare som ingår i det s.k. Utvägen-systemet, genom användning av våra webbsidor eller genom kontakt på annat sätt, t.ex. via e-post.

Utvägen har sitt säte i Sverige och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskydds­förordningen (GDPR) som träder i kraft i maj 2018.

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Genom denna Integritetspolicy vill vi visa hur Utvägen säkerställer att dina personuppgifter be­handlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och förklara vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och utöva dina rättigheter.

Personuppgifter

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person så som till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

Utvägen är personuppgiftsansvarig alternativt personuppgiftsbiträde

Normalt är Utvägen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. I förekomm­ande fall kan det dock vara ett koncernbolag eller ett lokalt Utvägen-företag (franchisetagare) i Utvägen-systemet som är personuppgiftsansvarig. Detta kan ske t.ex. när ett lokalt Utvägen-företag har i uppdrag att utföra den aktuella uppgiften eller tjänsten. Om så sker är Utvägen person­uppgiftsbiträde. Bolag som hanterar personuppgifter för Utvägen:s räkning (eller vice versa) undertecknar alltid s.k. personuppgiftsbiträdesavtal för att garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos de bolag som vi samarbetar med.

Kontakta personuppgift@utvagen.se för mer information om behandling av personuppgifter i ett specifikt bolag i Utvägen-systemet.

Utvägens behandling av dina personuppgifter

Utvägen samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter om dig som du själv lämnar till Utvägen, som Utvägen behöver för att kunna utföra tjänster enligt lagar och/eller avtal och för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot dig. Insamlingen sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommuni­cerar med oss via våra plattformar i sociala medier eller lämnar synpunkter i våra kontakt­formulär eller via telefon. Med behandling av personuppgifter menas varje användning av personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av person­uppgifter eller en kombination av dessa.

Här följer en kort beskrivning av begrepp som används nedan.

 1. Person- och kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och identifikationsnummer.
 2. Tekniska data: IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.
 3. Ärendeinformation: Uppgifter som du lämnar när du kontaktar oss angående synpunkter, klagomål, jobbansökan m.m.
 4. Personlig information: Personlig information som framgår av sociala medier, i personligt brev och CV och vid deltagande i av Utvägen anordnade tävlingar.  

Vilka personuppgifter Utvägen samlar in om dig, för vilka ändamål Utvägen använder och avser behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund som Utvägen har för respektive behandling följer av tabellen nedan. Personuppgifterna i tabellen behandlas av Utvägen, alternativt annat bolag i Utvägen-systemet, eller deras respektive underbiträden.

 

Kategorier av personuppgifter

Ändamål för behandlingen

Laglig grund

 • Person- och kontaktinformation

För att vi ska kunna till­handahålla de tjänster som du har beställt och administrera vårt avtal med dig eller det bolag som du representerar.

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal som har ingåtts med Utvägen.

 

 

 

 

 • Person- och kontaktinformation

För att vi ska kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss via brev, telefon, e-post eller via våra sociala medier.

Fullgörande av avtal, alter­nativt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, t.ex. när du har begärt en offert på en tjänst eller i övrigt har synpunkter på eller frågor om Utvägens tjänster och tjänsteutbud

 • Person- och kontaktinformation

Uppfylla krav enligt lag, t.ex. bokföringskrav.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra lagkrav.

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Ärendeinformation
 • Personlig information

När du kontaktar oss via våra digitala kanaler, t.ex. för att föra fram ett klagomål, kommer dina kontaktuppgifter samt information om ärendet att behandlas av oss.

Rättslig förpliktelse, alter­nativt berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Utvägens berättigade intresse av att utveckla sina tjänster och tjänsteutbud i syfte att ha nöjda kunder.

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Ärendeinformation
 • Personlig information

När du kontaktar oss via våra digitala kanaler för att söka jobb, kommer dina kontaktuppgifter samt information om ärendet att behandlas av oss.

Samtycke.

Den jobbsökandes samtycke är en förutsättning för att vi ska kunna behandla ansökan, samt för att eventuellt kunna återkomma med ett jobberbjudande.

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Personlig information

För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och andra aktiviteter.

 • Person- och kontaktuppgifter

För marknadsförings-ändamål, däribland för marknadsföring via post eller e-post.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för Utvägens berättigade intresse av att utveckla sina produkter och tjänster samt att attrahera flera kunder

 • Tekniska data

För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster samt för att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de till­handahålls på.

Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för Utvägens berättigade intresse av att utveckla sina digitala tjänster och tjänste­utbud i syfte att attrahera fler kunder till dessa platt­formar. 

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lag. De lagliga grunder som finns för behandling av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Utvägen ska kunna fullgöra ett avtal, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den enskilde, eller att behandling sker med stöd av den enskildes samtycke eller en intresse­avvägning. Vi behandlar dina personuppgifter då vi har ett legitimt och berättigat intresse för detta, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare via webben eller sociala medier, eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler, en så kallad intresseavvägning. Om ändamålet för att behandla dina person­uppgifter kräver ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, normalt genom att du aktivt får klicka i en ruta i formuläret. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den e-postadress som framgår under stycket ”Kontaktinformation” nedan. 

 

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Utvägens rättsliga skyldigheter, t.ex. tillhandahålla beställd tjänst, tillvarata synpunkter, hantera klagomål eller reklamationer, följa lagstiftning, mm.

Skydd av personuppgifter

Vi är mycket måna om att hålla en hög säkerhet för dina personuppgifter och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering eller förstörelse. Såväl personuppgifter som övrig information om våra intressenter och kunder behandlas konfidentiellt. Utvägen kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Utvägen sig av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de person­uppgifter som du lämnar via Internet kan Utvägen komma att använda krypteringsteknik när Utvägen överför sådana personuppgifter över Internet till Utvägens servrar. Utvägens säkerhets­rutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Utlämnande av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till Utvägens koncernbolag eller till franchisetagare som ingår i det s.k. Utvägen-systemet, samt till de underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig bland annat om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster, hanterar administrativa tjänster eller assisterar med marknadsföring, analyser eller statistik. Underleverantörerna hanterar endast person­uppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Om Utvägen har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas krav.

Utvägen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Utvägens åtaganden mot dig. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Dina rättigheter – rätt till information samt klagomål

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du har, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i register-utdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Utvägen på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”.

Utvägen kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Utvägen är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om person­uppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Utvägen, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Utvägen på den e-postadress som anges nedan under stycket ”Kontaktinformation”. Vänligen kontakta Utvägen om du är missnöjd med Utvägens behandling av dina personuppgifter, så kommer Utvägen att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Utvägen, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter och information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. På våra webbplatser kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar. Dessa om-fattas inte av denna integritetspolicy. Utvägen tar inte något ansvar för behandling av person­uppgifter som sker utanför våra webbplatser och det är därför viktigt att du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

Cookies

Vi har placerat s.k. ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. ”Cookies” – eller informations­kapslar – är en standardteknologi som de flesta webbsidor använder i dag. En cookie kan beskrivas som en liten textfil som placeras i din webbläsares internminne. Det ger oss möjlig­het att få en översikt över statistik som vi använder för att göra våra webbsidor bättre för våra kunder. De vanligaste webbläsarna (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera o.s.v.) är inställda på att godkänna cookies automatiskt, men man kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte godkänns. Vi vill uppmärksamma dig på att väldigt många webbsidor inte fungerar optimalt om man inte godkänner cookies.

Liksom de flesta andra webbplatser samlar vi automatiskt in information och lagrar den i loggfiler på våra servrar under en viss period. Det är information som t.ex. vilken typ av webbläsare man använder, bredbandsleverantör (ISP), operativsystem, datum och tid för besök samt annan webbsidestatistik som används för att förbättra våra webbsidor.

Informationen som samlas in används endast internt inom koncernen och kommer inte att vidarebefordras till tredje part och/eller andra personer.

 

De flesta webbläsare erbjuder möjligheten att blockera spårningscookies i menyn under ”Inställningar”.

Kontaktinformation

Normalt är Utvägen personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. I förekomm­ande fall kan det dock vara ett koncernbolag eller ett lokalt Utvägen-företag (franchisetagare) i Utvägen-systemet som är personuppgiftsansvarig. Detta kan ske t.ex. när ett lokalt Utvägen-företag har i uppdrag att utföra den aktuella uppgiften eller tjänsten.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Utvägen-systemet, är du välkommen att kontakta oss på:

personuppgift@Utvagen.se

 

eller adress:

Utvägen AB
Personuppgifter
Box 64
751 03 UPPSALA

Ändringar

Utvägen har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer Utvägen att publicera den justerade integritetspolicyn på www.utvagen.se med information om när ändringarna träder ikraft. Vid väsentliga förändringar i integritets­policyn kommer Utvägen att informera dig via e-post, under förutsättning att Utvägen har din e-post­adress, eller, om möjligt, på annat sätt.

 

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2018-05-23