Skip Navigation LinksStart  |  Om Utvägen  |  Miljö och kvalitetspolicy

Miljö och kvalitetspolicy

UTVÄGENS KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Allmänt

Utvägen är specialister inom brand- och utrymningssäkerhet samt EAH, tillgänglighet och frångänglighet. Utvägens idé är att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder med fokus på ”Människan, Tekniken och Organisationen” (MTO).

Utvägens produkter och tjänster utgår alltid från samhällets lagar, förordningar och direktiv. Utvägen bevakar och följer utvecklingen inom dessa områden kontinuerligt.

Utvägen skall alltid framstå som en pålitlig och förtroendegivande samarbetspartner.

Vi skall uppfylla avtal och överenskommelser med kunder och genomföra våra leveranser enligt vår kvalitets- och miljöpolicy. Alla våra medarbetare skall känna till, förstå och ta ansvar för att Utvägens kvalitets- och miljöpolicy efterlevs och vidareutvecklas.

Som bas i vårt kvalitetsarbete och för att säkerställa kvalitén för våra leveranser av produkter och tjänster har Utvägen ett väl utarbetat kvalitetssystem som tydliggör rutiner för vårt dagliga arbete. Utvägens samtliga medarbetare skall kontinuerligt utbildas i detta system, som finns dokumenterat i en manual.

För Utvägens medarbetare genomförs vid fyra tillfällen årligen internutbildning för att säkerställa kvalitén på våra leveranser samt utveckla och höja kvalitén på Utvägens koncept.

För att säkerställa kvalitén utför Utvägens huvudkontor regelmässiga kvalitetsgenomgångar av våra leveranser till kunderna genom dokumenterade egenkontroller. Om avvikelser uppstår har Utvägen ett väl utvecklat system för avvikelse- och reklamationshantering.

Kvalitetspolicy

Utvägen skall:
•    erbjuda de bästa lösningarna med en hög kvalitet i vårt leveransomfång inom brand- och utrymningssäkerhet samt EAH, tillgänglighet och frångänglighet och med utgångspunkt i samhällets lagar och krav.
•    arbeta med vårt kvalitetssystem för att tydliggöra rutinerna i det dagliga arbetet.
•    regelmässigt arbeta med kvalitetsgenomgångar och egenkontroller.
•    alltid eftersträva bästa möjliga leverans till våra kunder med rätt kvalitet och omfång.
•    alltid utveckla såväl medarbetare som vårt koncept så att vi kan erbjuda en väl anpassad leverans till våra kunder med samhällets lagar och krav som bas.

Miljöpolicy

Utvägen skall genom sitt miljöarbete i all sin verksamhet bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan samt arbeta med miljön som en ledstjärna i all vår verksamhet.

Utvägen skall:

•    värna om miljön och ha det som en viktig utgångspunkt för vårt arbete och för alla medarbetare. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljötänkande och miljöarbete genom de mål och riktlinjer som vi satt upp. Vi ser ett aktivt miljöarbete som en långsiktig investering.
•    erbjuda de miljövänligaste produkterna och arbetsmetoderna i alla leveranser.
•    anlita samarbetspartner och leverantörer som har minst samma miljömedvetande och miljöarbetssätt som Utvägen.
•    kontinuerligt utbilda våra medarbetare i miljöfrågor.
•    spara energi.
•    källsortera avfall och transportera miljökänsligt material som färgburkar, batterier, plastöverskott, glas, plåt, kemikalier och liknande till miljöstation.
•    vid inköp använda det alternativ som har minst miljöpåverkan.
•    vid transporter med både medarbetare och gods alltid i möjligaste mån använda det miljövänligaste alternativet.

Uppsala september 2017
Utvägen AB

Roland Tipner

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: