Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Konsulttjänster  |  Industri  |  Ringhals Kärnkraftverk

Ringhals Kärnkraftverk

”Utrymningssäkerhet har fått den plats den förtjänar”
Utvägens uppdrag att analysera utrymningsförhållanden som gäller vid händelse av brand och andra risker blev en större utmaning när kraven på tillträdesskydd ökat.
Ringhals kärnkraftverk på västkusten har, liksom alla andra kärnkraftverk i Sverige, genomgått säkerhetsuppgraderingar de senaste tio år vad gäller reaktorsäkerhet men även en till följd av ”nya krav på fysiskt skydd från Strålsäkerhetsmyndigheten” efter bland annat händelserna den 11 september i New York avseende tillträdesskydd.

Stora uppgraderingar av reaktorsäkerheten på de svenska kärnkraftverken pågår. Sedan den 11 september 2001 har säkerhetsnivåerna på landets kärnkraftverk avseende tillträdesskydd också höjts betydligt, så även i Ringhals två mil norr om Varberg. Kraven på tillträdesskydd har gjort att det numera är betydligt svårare att ta sig in på landets kärnkraftverk och skyddet motsvarar det man genomgår på en flygplats. På ett kärnkraftverk finns många olika typer av säkerhetssystem och barriärer. Dessutom är säkerhetskultur och säkerhetsarbete viktiga delar i personalens utbildning. På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand, för att skydda personalen, allmänheten och miljön. 

En god säkerhetskultur
En god säkerhetskultur är lika viktig som en fungerande och robust anläggning. Säkerhetskulturen speglar vilka attityder och värderingar som styr företagsledningens och personalens agerande inom reaktor- och personsäkerhet. Tommy Magnusson är brandingenjör/specialist brandskydd och reaktorsäkerhet på Ringhals och arbetar bland annat med utrymning:– Förr tog det mig en minut att ta mig från grindarna in till mitt kontorsrum, berättar Tommy. Numera tar det nästan 20 minuter att gå från parkeringen borta vid Videbergshamn om man är sen på morgonen.  För att ta sig runt inom själva kärnkraftverken måste man passera olika kontrollsystem och där finns de modernaste av passersystem, inklusive fingeravtryckskännare, ögon-scanner och liknande. De svenska kärnkraftverken var från början tänkta att kunna drivas med en ganska liten personalstyrka, vilket innebär att lokalerna inte är anpassade för att så mycket människor skall vistas i anläggningen samtidigt. Men på grund av de stora ombyggnationer och uppgraderingarna av reaktorsäkerheten finns det under vissa perioder ett ansenligt antal människor som arbetar tillfälligt där. 


Förändrade krav
Detta har ställt förändrade krav på brand- och utrymningssäkerheten vilka har kompenserats löpande genom så kallade tekniska byten med olika typer av kompensatoriska åtgärder som brandskyddsvakter och utrymningsledare. Utvägen Varberg med Tore Pettersson har arbetat med utrymningssäkerheten på Ringhals i två år. Det har varit ett omfattande arbete, Tommy Magnusson är glad att utrymningssäkerheten har fått den framträdande platsen i säkerhetsarbetet som det förtjänar.– Utvägen har gjort ett jättejobb och det har blivit mycket bra, säger han. De har kartlagt våra lokaler och utrymningsvägarna uppdelade på olika nivåer. Och då ska man veta att den totala ytan här på Ringhals motsvarar ca 8 000 st fyrarumslägenheter, så det är ett väldigt omfattande arbete. 

Behovsanalys
Arbetet delades upp i två delar, det som gick att göra utan ombyggnationer och det som kräver större ingripanden lämnas vidare till ett nytt projekt som genomför analytisk dimensionering för att avgöra vilket behov som finns eller om personalen kan anses vara ute innan så kallade kritiska förhållanden har uppstått. Den första delen är klar. Skyltning av utrymningsvägar och utrymningsplaner är uppdaterade. Den andra delen kräver då en djupare analys. I vissa delar kan det bli nödvändigt att göra tekniska lösningar, som ombyggnationer för att trygga personalens säkerhet. Det kan exempelvis vara att bygga nya trapphus eller ta upp nya nödutgångar. 

Alternativa lösningar
I andra delar där ombyggnation är omöjligt får man finna alternativa lösningar. Två grundvillkor finns för utrymning. Det ska alltid finnas minst två vägar som leder ut från varje brandcell och gångvägen får inte överskrida ett visst avstånd. Mycket är en kamp mot klockan. Det handlar exempelvis om hur lång tid det tar innan en lokal blir rökfylld. För att minska riskerna får man komma fram till andra lösningar. Det kan vara att begränsa antalet människor som får vistas i en lokal för att klara utslussningen vid händelse av brand. I dag finns ett antal utrymningsledare på Ringhals för vissa komplicerade utrymmen. Dessa är specialtränade på hur en utrymning ska gå till och känner till de fysiska förhållanden som råder i varje del av byggnaderna. De har till uppgift att leda utrymningen och är väl insatta i de lokala förhållandena. För att få tillträde till Ringhals måste en kortare kurs genomgås där man får reda på de grundläggande reglerna bland annat om utrymning, brand, fysiskt skydd och radiologiska risker.


Praktisk brandkurs
Egen personal och personal som arbetar på Ringhals mer än tre månader per år skall genomgå en teoretisk och en praktisk brandkurs samt en utrymningsövning under en femårscykel.Utrymningsövningar sker enligt ett löpande schema så att alla skall kunna bli övade under femårsperioden.– Personalen på Ringhals har lärt sig att vara ganska tåliga, konstaterar Tommy Magnusson. Det är en förutsättning för att kunna arbeta här. Det kan låta enkelt, men en grundläggande regel i brandskyddsarbetet är ordning och reda och städning – housekeeping som vi säger. Och man ska komma ihåg att ett bra brandskydd är i högsta grad viktigt för lönsamheten.