Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Kontor  |  Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen

Poliser på rymmen!
– Vi har under två års tid arbetat med att förbättra utrymningssäkerheten, berättar han.
Under vintern och våren har Rikspolisstyrelsen genomfört sex utrymningsövningar i kvarteret Kronoberg på Kungsholmen i centrala Stockholm. Cirka 2 000 poliser och civilanställda har deltagit i övningarna.

Poliskvarteret Kronoberg i Stockholm rymmer bland annat Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten i Stockholms län, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Kriminalvårdsmyndigheten. Kvarteret är ett komplext bygge, det finns sex olika byggnader och stora ytor under marken. Det gör att utrymningsfrågorna också blir komplexa. Hela kvarteret är klassat som skyddsobjekt av Länsstyrelsen, vilket ytterligare skärper kraven på säkerheten. Samordnare för säkerhetsfrågorna i kvarteret Kronoberg är poliskommissarie Christer Rundström på Rikspolisstyrelsen.

– Vi har under två års tid arbetat med att förbättra utrymningssäkerheten, berättar han. Några av våra hus är gamla, det har skett en rad ombyggnationer och andra förändringar i verksamheter som medfört att vi har gjort en övergripande analys.

– Det har varit ett speciellt uppdrag, påpekar Stefan Roberg, som tillsammans med Göran Nährström på Utvägen har arbetat med Christer Rundström och hans kolllega Sissi Kammen. Det speciella enligt Stefan Roberg ligger bland annat i att personalen, och då främst poliserna, är vana att hantera nödlägen och snabbt agera utifrån egna beslut. Och kvarteret är stor med över 3 000 anställda, arbetsplatsen är speciell med stor rörlighet och tillgänglighet. På grund av byggnadernas olika karaktärer, med många utrymningsvägar, en del smala och framförallt långa – vissa våningsplan är 160 meter långa – så har en stor del av arbe-tet lagts på att ta fram nya utrymningsplaner.

– Men vi har också genomfört en stor utbildningsinsats där över 100 utrymningsledare genomgått en fördjupad utbildning, säger Christer Rundström. Varje verksamhetsfunktion har utsett en till två ledare som har ett övergripande ansvar för utrymningen både inom huset och senare vid återsamlingsplatsen.

Under vintern och våren har sex olika utrymningsövningar genomförts, där hela kvarteret utrymts i etapper.

– Vi såg då att det arbete som gjorts gav ett bra resultat, säger Christer Rundström. På vissa håll fick vi en otroligt snabb utrymning. Vi tömde alla våra byggnader på fem till sju minuter vilket är ett bra resultat. De förbättringsområden som man konstaterat är framförallt larmet i vissa byggnader som behöver ses över och kompletteras.

Fakta Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen. Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen och verka för planmässighet, samordning och rationalisering. En viktig verksamhet för RPS är att ansvara för teknik- och metodutveckling inom Polisen. RPS har samordningsansvar bland annat för gränskontroll, internationellt polissamarbete, centrala polisregister och Polisens planering vid särskilda händelser.

Utvägens samarbete med Rikspolisstyrelsen
• Nulägesanalys
• Utrymningsorganisation
• Utrymningsplaner
• Utbildning
• Utrymningsövning