Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Sjukvård  |  Backa stadsdelsnämnd

Backa stadsdelsnämnd

Tryggare arbetsplatser inom Backa stadsdelsnämnd
– Jag har mottagit många positiva reaktioner från personalstyrkan. Ofta framförs även önskemål om vidareutbildning och det försöker vi tillgodose löpande så lång det är möjligt.
Backa stadsdelsnämnd på Hisingen i Göteborg ansvarar för driften av ett stort antal anläggningar inom barn- och äldreomsorgen. Det ställer höga krav på säkerhetsaspekterna, inte minst när det gäller rutinerna för brand- och utrymningsberedskap.

Backa har under de senaste åren satsat stort på en kontinuerlig utveckling av säkerhetsrutinerna inom barn- och äldreomsorgen.

– Barn, åldringar och handikappade är en grupp av människor som är extra utsatta vid exempelvis en brand, konstaterar Lars Kristensson, fastighetssekreterare och säkerhetschef vid Backa stadsdelsnämnd på Hisingen.

Mot den bakgrunden har Lars Kristensson sett till att ha en kontinuerlig utveckling av utrymningsberedskapen på samtliga förskolor och skolor samt äldre- och gruppboenden. Allt för att ständigt kunna upprätthålla en hög nivå på utrymningssäkerheten.

– För cirka fem år sedan kände jag ett behov av ett mera strukturerat koncept för brand- och utrymningsberedskap än det vi då hade, fortsätter Lars Kristensson.

I samband med ett möte för säkerhetsansvariga kom han i kontakt med Robert Åkerberg vid Utvägen i Göteborg. Utvägens koncept visade sig överensstämma med det han sökte, ett redan från grunden väl utarbetat koncept som vid behov kan specialanpassas och vidareutvecklas.

Fokus på utbildning

– Under åren som gått har vi investerat i nulägesanalyser, uppmärkning av utrymningsvägar organisations- och rutinupplägg och sist men inte minst – utbildning.

Att låta personalen inom barn- och äldreomsorgen efterhand genomgå de olika stegen i Utvägens utbildningsprogram har visat sig vara en mycket god investering enligt Lars Kristensson.

Utbildningarna höjer inte bara säkerheten för barnen, åldringarna och de handikappade. Det har visat sig att ökad kunskap i brand- och utrymningsberedskap bidrar till att skapa större trygghet ute på arbetsplatserna.

– Jag har mottagit många positiva reaktioner från personalstyrkan. Ofta framförs även önskemål om vidareutbildning och det försöker vi tillgodose löpande så lång det är möjligt.

Inom Backa stadsdelsnämnd är man mycket nöjd med resultatet av samarbetet med Utvägen. Även om konceptet redan idag mer än väl uppfyller de krav som den nya, men ännu inte antagna Räddningstjänstlagen förväntas innehålla, kommer man att fortsätta på den inarbetade vägen och kontinuerligt förbättra brand- och utrymningsberedskapen.

– Men just nu handlar det mest om vidareutbildning av personal, avslutar Lars Kristensson.

Fakta Backa

Till äldreomsorgen inom Backa Stadsdelsnämnd på Hisingen i Göteborg hör två äldreboenden och ett par gruppboenden för glömska personer. Dessa särskilda boenden är till för de personer där hemtjänstinsatser inte längre är möjliga. Backa har 15 kommunala förskolor med sammanlagt ca 760 platser. Förskolorna är geografiskt väl spridda i stadsdelen.