Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utbildning  |  Sjukvård  |  Landstinget i Blekinge

Landstinget i Blekinge

Landstinget i Blekinge utbildar sjukhuspersonalen
Personalen får bland annat genomgå en brandövning där man lär sig att hantera brandsläckare.
Med början under hösten 2001 har Landstinget i Blekinge startat en omfattande utbildningsinsats inom brandskydd och utrymning för samtlig personal på sjukhusen i Karlshamn och Karlskrona. Sammanlagt närmare 5 000 anställda kommer ha genomgått utbildningen under en treårsperiod.

Anna-Karin Hjelm är handläggare för säkerhetsfrågor på Blekingesjukhusets försörjningsenhet och har varit delaktig i uppbyggandet av utbildningarna sedan planeringen startades i slutet av 1990-talet.

– Vi fick förfrågningar från personalen på olika avdelningar där de önskade sig brandutbildningar. Önskemålen var starka och frågorna var många kring hur man bland annat hanterar patienter, vilka utrymningsmöjligheter som finns, larmvägar med mera, om det skulle börja brinna, berättar hon.

Behovet inventerades

En brandgrupp bestående av vårdadministratörer från sjukhusets olika kliniker, förre kanslichefen på sjukhusförvaltningen samt Anna-Karin Hjelm tillsattes. Gruppen inventerade behovet av utbildningar genom enkätfrågor till all personal. Man drog sedan upp riktlinjerna för utbildningsinsatsen och inhämtade också erfarenheter från andra landsting, som genomfört liknande insatser.

I samband med att enkätsvaren behandlades reviderade man de gamla brandföreskrifterna och sjukhusdirektören tillsammans med verksamhetscheferna fastställde nya föreskrifter samt fastlade en plan för utbildningar av personalen.

– I vår grupp ingick Siv Majing som själv varit med om en sjukhusbrand. Hennes erfarenheter och kunskaper var mycket viktiga. Dessa kunskaper tillsammans med andra synpunkter togs till vara när vi skulle revidera vår brandförsvarsorganisation. Dessutom kunde vi hämta erfarenheter från sjukhuset i Lund som byggt upp en god organisation med brandombud.

Kravspecifikation

Brandgruppen tog sedan fram en kravspecifikation på hur en genomgripande grundutbildning skulle utformas och gick ut med en förfrågan till en rad aktörer, bland annat Utvägen.

– Vi hade arbetat med dem tidigare i samband med utrymningsplaner på sjukhusen, berättar Anna-Karin Hjelm. Den offert de presenterade gällande utbildningar var gediget genomförd och täckte vårt behov, samtidigt som prisbilden låg inom våra ramar.

Utbildningarna startade under hösten 2001 och första omgången gällde medicinkliniken. Under vintern startades utbildning av verksamhetschefer och brandombud under en heldagskurs. I heldagsutbildningen lades tonvikt på ansvarsfrågorna för chefer. Vad ska de känna till om byggnadstekniska frågor, lagstiftningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter, uppgifter och roller.

Specialutbildning

Vissa kliniker fick också specialutbildningar, till exempel operationsavdelningar, där man måste ta en rad olika hänsyn som skiljer sig från vanliga avdelningar.

All övrig personal genomför nu en grundutbildning i brand och utrymning där man varvar två timmar teori med en timme praktisk övning. Utbildningen hålls direkt på personalens ordinarie arbetsplatser.

– Vi kommer att repetera utbildningen vart tredje år, berättar Anna-Karin Hjelm som har fått många positiva reaktioner från dem som deltagit i utbildningarna. Tankeväckande, informativ och bra, är några kommentarer.

Checklista för intern kontroll

Brandombudet genomför tillsammans med avdelningschefer intern kontroll en gång per kvartal enligt nedanstående checklista:

• Utrymningsvägar och utrymningsplaner
• Släckredskap; brandsläckare, inomhusbrandposter
och brandfiltar
• Brandfarliga varor förvaras säkert
• Rutiner/utbildning; att rutinerna är kända av samtlig
personal och repeteras regelbundet och att grund-
läggande utbildning upprepas vart tredje år
• Allmän ordning; att det är ordning och reda medför
minskad olycks- och brandrisk

Instruktioner för brandombud

På varje arbetsplats inom Blekingesjukhuset ska det finnas ett eller flera brandombud. De ska tillsammans med avdelningschef eller motsvarande genomgå särskild utbildning i brandförsvar. Den utbildningen omfattar bland annat:
• Lagstiftningsfrågor, för att klargöra ansvarsförhållanden
• Intern organisation, ansvar för 1:a linjens chefer
• Brandombudets uppgifter och roller
• Brandorsaker, varför uppstår brand
• Brandförlopp, hur snabbt är ett utrymme rökfyllt eller övertänt
• Utrymning och utrymningsplaner, vad är viktigt att tänka på
• Förebyggande åtgärder och byggnadstekniskt brandskydd
• Intern kontroll, system och hjälpmedel- Handhavande av brandsläckare, brandfiltar etc.