Skip Navigation LinksStart  |  Referenser  |  Utrymningsystem  |  Industri  |  Carlsberg Sverige

Carlsberg Sverige

Prioriterar modernt säkerhetsarbete
Carlsberg Sveriges anläggning i Falkenberg har cirka 550 anställda, många byggnader och både fabriks- och kontorslokaler.
Det ställer särskilda krav på säkerhet, vilket man prioriterar genom kontinuerligt SBA-arbete, databaserad dokumentation, ständig utbildning och ett modernt säkerhetstänkande för att göra arbetsplatsen trygg och säker.

Lars Tilson är säkerhetsansvarig på Carlsberg Sverige i Falkenberg. Sedan år 2000 har han anlitat Utvägen i Varberg och Tore Petersson för att hålla en hög nivå vad gäller brand- och utrymningssäkerhet.

 – Jag är mycket nöjd med Utvägens arbete, säger Lars Tilson. Annars hade vi inte arbetat ihop så länge. Och det är viktigt att kunna samarbeta för att få en långsiktighet. Utvägen är lyhörda, vakna för förändringar och utveckling. Det uppskattar jag. Det började med en nulägesanalys för tolv år sedan som resulterade i ett antal åtgärder, som efterlysande utrymningsmarkeringar och skyltar. Sedan dess håller Utvägen i en årlig uppföljning med kontroll och förslag till förbättringsåtgärder. 


80 000 kvm

Carlsberg Sveriges anläggning i Falkenberg består av fabriks- och kontorslokaler med en sammanlagd byggnadsyta av 80 000 kvm fördelade på flera byggnader i flera våningar. Till det kommer Ramlösa-anläggningen i Helsingborg som ingår i Lars Tilsons ansvarsområde. Med så många byggnader finns det alltid något som kan förbättras.

Carlsberg Sverige driver ett kontinuerligt SBA-arbete där Utvägens åtgärder ingår. De senaste åren har all brandskyddsdokumentation överförts till digitalt media. Carlsberg Sverige kallar detta ”Dokumenthotellet” och där finns allt brandskyddsarbete dokumenterat och konstant uppdaterat. Det finns ritningar och beskrivningar av alla byggnader, alla utförda åtgärder är noga dokumenterade och det är lätt att hitta det man behöver studera närmare. 

– Dokumenthotellet är ett värdefullt hjälpmedel för oss, säger Lars Tilson. I och med att det finns online och alltid är aktuellt kan man lita på det. Att systematisera sitt brandskyddsarbete är viktigt för att man ska kunna utföra ett bra jobb. 
databaserat arkivPå andra ställen kanske man har den här typen av dokumentation i några pärmar hos den säkerhetsansvarige. Då kan man inte vara helt säker på hur pass uppdaterad informationen är.

Med ett centralt system har fler tillgång till ett databaserat arkiv vilket också gör att tillgängligheten ökar och brandskydd och utrymningssäkerhet uppmärksammas på ett annat sätt. I Carlsberg Sveriges SBA-arbete ingår att de brandskyddsansvariga utför fyra skyddsronder varje år. Bland annat kontrollerar man att all utrusning fungerar och inspekterar utrymningsvägar. På Carlsberg Sveriges fabriker, liksom på alla andra fabriker, finns faror som man måste vara vaksam på. Även i kontorslokalerna är det viktigt att man följer reglerna. 

– Det viktigaste hjälpmedlet för att undvika att någon olycka ska ske är att man utbildar personalen, säger Lars Tilson. Att lära medarbetarna att det är respekt för reglerna som är nyckeln till en säker och trygg arbetsplats är det viktigaste vi kan göra. Det är när man inte följer reglerna som en olycka uppstår. 


Hög medvetenhet

Carlsberg Sverige är en stor arbetsplats. Stora delar av året finns en mängd entreprenörer, chaufförer och annan inhyrd personal på plats och dessa måste också utbildas i de regler som gäller. Det kan vara såväl svensktalande som icke svensk-kunniga, vilket också är en faktor man måste ta hänsyn till. Alla som ska röra sig inne på området, inklusive fast anställd personal, får en introduktionsutbildning hur man arbetar, vilka regler och säkerhetskrav som råder. Även chaufförer som levererar eller hämtar gods och varor måste gå igenom detta. I vakten finns datorer och ett e-utbildningsprogram som alla tillfälliga inhyrda måste gå igenom. Om en brand skulle uppstå är det viktigt att all personal kan utrymmas och vet vart de ska ta vägen. Därför är en sådan enkel sak som att känna till återsamlingsplatserna väldigt viktig, inte minst om man är på tillfälligt besök. 


Kontinuerlig utbildnig

Kontinuerlig utbildning av medarbetarna är en annan sak som Utvägen är inblandad i. Tillsammans arrangerar man utbildning i grundläggande brandkunskap, handhavande av släckningsutrustning, riskmedvetenhet eller utrymningsövningar. Utbildningen pågår ständigt, både som repetitionsövningar och utbildning för nyanställda. Alla anställda ska ha varit med om en utrymningsövning vart tredje år. Tillsammans med räddningstjänsten genomför man även utbildning i heta arbeten.Lars Tilson har också låtit ta fram ett särskilt utbildningsmaterial om säkerhet som är anpassat efter arbetsplatsen.