Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Konsulttjänster  |  Nulägesanalys

Nulägesanalys

Utrymningssäkerhet handlar inte bara om skyltar.

 

Fungerande utrustning och goda möjligheter för evakuering ger, i kombination med instruktioner och kunskap de bästa förutsättningarna för att alla, om olyckan är framme, skall hinna utrymma innan kritiska förhållanden inträder.

 

Med en effektiv närvarokontroll på återsamlingsplatsen skapas dessutom förutsättningar för räddningspersonalen att direkt inrikta sig på att rädda verksamheten.

Nulägesanalys från Utvägen innebär en genomgång av dessa faktorer eftersom de är
väsentliga för en god utrymningssäkerhet.

I små och medelstora anläggningar ingår även projektering (se separat faktablad) som
en del av nulägesanalysen.

Omfattning

Nulägesanalysen omfattar en analys av nuvarande status och behov av åtgärder avseende:

  • Förutsättningar för identifiering och varseblivning
  • Framkomlighet vid evakuering
  • Vägval vid utrymning
  • Åtgärdsplan vid utrymning
  • Rutiner för återsamling och närvarokontroll
  • Kunskapsnivå och riskmedvetenhet hos personalen
  • Övriga iakttagelser

Tillvägagångssätt

Genomgången innefattar följande moment:

  • Nulägesinventering
  • Analys
  • Förslag till åtgärder (handlingsplan)

För att kunna genomföra nulägesanalysen krävs att vi får tillgång till aktuella
ritningar samt ges möjlighet att vistas i samtliga berörda lokaler. Vidare måste
vi få ta del av befintliga instruktioner, samt ha möjlighet att ställa frågor till
personalen.

Dokumentation

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport som innehåller nuläge, ritningsunderlag, noterade brister samt konkreta förslag till åtgärder. Rapporten innehåller även en handlingsplan där vi ger förslag på hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.
Med redovisningen följer även en offert avseende föreslagna åtgärder.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: