Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Konsulttjänster  |  Rutiner

Rutiner

Utvägen medverkar till att klarlägga vilka instruktioner som krävs för en säker utrymning. Vi utarbetar också förslag till innehåll. Utformningen anpassas till varje arbetsplats.

Det kan vara instruktioner avseende:

  • Larmgivning
  • Åtgärder vid larm
  • Närvarokontroll

För att erforderliga åtgärder skall bli vidtagna i samband med en utrymning krävs att
det även finns rutiner för att upprätthålla en hög utrymningsberedskap. Vi klarlägger vilka rutiner som krävs samt utarbetar förslag till innehåll. Utformningen anpassas till varje arbetsplats.

Det kan vara rutiner avseende:

  • Introduktion av nyanställda
  • Fortbildning och övning av utrymning
  • Besökare och entreprenörer
  • Åtgärder vid ändring i lokaler eller verksamhet

Dokumentation

Vi avrapporterar vårt arbete i en sådan form att dokumenten kan infogas i Er
dokumentation avseende AFS 2001:1 ”Systematiskt Arbetsmiljöarbete”.
Dokumentationen kan även användas för att utgöra en väsentlig del i den ”Nödlägesberedskap” som krävs i miljöledningssystem enligt ISO 14001 och arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: