Skip Navigation LinksStart  |  Våra tjänster  |  Tillgänglighet  |  Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering

Utvägen har 30 års erfarenhet att inventera brandskydd. Samma metod använder vi när vi inventerar tillgänglighet. Det finns många olika kravställare när det gäller tillgänglighet men det finns två som beskriver den fysiska miljön och hur publika lokaler och platser som skall vara utformade för att vara tillgänlglighet. Boverket har skrivit föreskrifterna HIN2 (BFS 2011:13) som kallas Enkelt avhjälpta hinder. Dessa gäller alla publika lokaler och platser. Den andra kravställaren är Handisam och Riv hindren. Riv hindren gäller alla statliga myndigheter och verk.

Utvägen har under 2010 hjälpt över 120 kommuner med att inventera och lämna in spindeln för att jämföra kommuner åt när det gäller tillgänlgigheten.

 


Inventering av Enkelt avhjälpta hinder

Innan vi startar med inventeringen brukar vi prata om mål, ambitioner och varför man skall göra detta. Många av bristerna är återkommande fel och det är bra att man löser problemen med samma lösning. Det blir effektivare samt mer priseffektivt. Vi går igenom samtliga föreskrifter som är kopplat till det objekt vi skall göra. Vi märker ut på ritningen över objektet med positioner samt beskriver vad vi har sett i en skycklista. När det uppkommer brister gör vi en markering var bristen är och hur vi rekommenderar att Ni skall lösa bristen. Detta gör att är det brister vi inte kan hjälpa Er med så kan beställaren lätt ge underlaget till en annan underentreprenör som ser på ritningen vad som skall göra och vart problemet är.

Sedan lämnar vi en offert på det vi kan hjälpa Er att lösa.

Inventering av Riv Hindren

Tillvägagångssättet är det samma. Riv Hindren skiljer sig dock från Enkelt avhjälpta hinder när man tar hänsyn till fler funktionsnedsättningar och där det är utökade krav.

Utvägen är validerade tillgänglighetskonsulter

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och ärende och vi kontaktar dig snarast.

* Förnamn:
 
* Efternamn:
 
* Företagsnamn:
 
* Ort:
 
* E-post:
 
* Telefon:
 
  Rubrik:
* Ärende: